PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

 

OGŁOSZENIE

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązujące na terenie Miasta Ruda Śląska oraz na terenie części Miasta Świętochłowice

 od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.05.2021 r.

 

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.) i  przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - nie korzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

* grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;    
* grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

* grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;         

* grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;

* grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

* grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;

* grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);           

* grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;

* grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).          

 

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

- w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z 8% podatkiem VAT

Jednostka miary

Grupa 1

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

3,79

4,09

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

4,67

5,04

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 3

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

2,90

3,13

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 4

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

2,45

2,65

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 5

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

3,34

3,61

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 6

cena 1 m3 wody

2,42

2,61

zł / m3

Opłata

abonamentowa

3,79

4,09

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

2.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

 

Tabela 2.   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z 8%  podatkiem  VAT

Jednostka miary

  Grupa 1  

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

  Grupa 2  

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3

  Grupa 4    

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

  Grupa 5    

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Grupa 7

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

3,79

4,09

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

2,90

3,13

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

2,45

2,65

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

2.3.  Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

2.3.1. Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.),

2.        Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1757).

3.        Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r.  poz. 472).

 

2.3.2. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1.    Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia Tabela nr 3. Wartości dopuszczalne w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń. Wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.    Podstawą stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków pobranych w punkcie kontrolnym, określonym w Umowie o wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

3.    O stwierdzeniu przekroczenia warunków Przedsiębiorstwo powiadomi niezwłocznie Odbiorcę usług przed upływem 10 dni od dnia poboru próbek do analiz i obciąży kosztami wykonanych analiz i kontroli.

4.    W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnej dowolnego wskaźnika wymienionego w Tabeli nr 3, Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z Tabelą nr 4.

5.    W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

6.    Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu poprawy jakości ścieków potwierdzonej wynikami analizy fizyko-chemicznej ścieków zleconej laboratorium z wdrożonym systemem jakości.

7.    Do stawek opłat określonych w Tabeli nr 4 zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Stawka podatku na dzień sporządzenia taryfy wynosi 8%.

 

Tabela nr 3. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Wartość stężenia dopuszczalnego

Jednostka

1

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

750

mg O2 / dm3

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

1250

mg O2 / dm3

3

Zawiesina ogólna

500

mg / dm3

4

Azot amonowy (N-NH4+)

200

mg N-NH4 / dm3

5

Fosfor ogólny (Pog)

15

mg P / dm3

 

Tabela nr 4. Stawki jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Kategoria cenowa

Zakresy wartości ponadnormatywnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń

Stawka jednostkowa netto

Stawka jednostkowa brutto

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

NH4+

Pog

[mg O2 / dm3]

[mg O2 / dm3]

[mg / dm3]

[mg N-NH4 / dm3]

[mg P / dm3]

[zł / m3]

[zł / m3]

1

I

(750 ; 1250>

(1250 ; 2100>

(500 ; 750>

(200 ; 300>

(15 ; 23>

2,07

2,24

2

II

(1250 ; 1750>

(2100 ; 2950>

(750 ; 1000>

(300 ; 400>

(23 ; 31>

4,13

4,46

3

-

Powyżej 1750

Powyżej 2950

Powyżej 1000

Powyżej 400

Powyżej 31

Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

3.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.

Z uwagi na wyposażenie obiektów zlokalizowanych na terenie działania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość ścieków u odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych (przepływomierzy), ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości dostarczonej wody lub ilości ścieków określonej w umowie.

Sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług wyposażonych w dodatkowe wodomierze (zainstalowane na ich koszt), przeznaczone do pomiarów ilości bezpowrotnie zużytej wody określa umowa.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług zleca dokonanie ekspertyzy prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności koszt wykonanej usługi pokrywa odbiorca.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie określonym w umowie.

 

4. Warunki stosowania cen i stawek opłat

4.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

 Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług z terenu miasta Ruda Śląska i części miasta Świętochłowice w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

4.2.  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzją Zarządu Miasta Ruda Śląska – Uchwała nr 639/02 z dnia 17.09.2002 r.

 


 

 

STAWKI NETTO ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2018 R.

STAWKI ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ORAZ STAWKI RYCZAŁTOWE POZOSTAŁYCH USŁUG

L.p.

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

wodociągowe roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć koszty określone
w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

23,00 zł

43,40 zł

2

kanalizacyjne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć koszty określone
w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

22,70 zł

42,70 zł

3

usługi nadzoru branżowego
do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)

godzina

70,30 zł

4

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

godzina

69,10 zł

5

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

1/2 godziny

34,55 zł

6

usługi nadzoru nad przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)

godzina

99,70 zł

1) Podaną stawkę należy powiększyć o:

·         koszty pośrednie w wysokości                    -   60%

·         koszty zakupu materiałów                         -     5%

·         zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)       -     9%

2) Podaną kwotę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI ELEKTRYCZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

 

elektryczne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                    -  60%

·     koszty zakupu materiałów                           -  5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

24,40 zł

45,00 zł

 

STAWKI ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

 

roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki
do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                   -   60%

·     koszty zakupu materiałów                         -     5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

27,40 zł

51,00 zł

 

STAWKI MECHANICZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele   i święta

 

mechaniczne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                   -   60%

·     koszty zakupu materiałów                         -     5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

23,40 zł

44,10 zł

 

STAWKI NA POJAZDY I SPRZĘT

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

godzina

43,00 zł

63,00 zł

2

samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

kilometr

2,70 zł

3,10 zł

3

samochody brygad remontowych

godzina

56,00 zł

75,00 zł

4

samochody brygad remontowych

kilometr

2,50 zł

3,00 zł

5

samochód samowyładowczy do 3,5 t

godzina

63,00 zł

82,00 zł

6

samochód samowyładowczy do 3,5 t

kilometr

3,90 zł

4,40 zł

7

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

godzina

92,00 zł

111,00 zł

8

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

kilometr

4,20 zł

4,60 zł

9

ciągnik siodłowy z naczepą

godzina

148,00 zł

168,00 zł

10

ciągnik siodłowy z naczepą

kilometr

5,50 zł

5,90 zł

11

samochód asenizacyjny

godzina

105,00 zł

143,00 zł

12

samochód asenizacyjny

kilometr

3,80 zł

4,30 zł

13

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

godzina

190,00 zł

247,00 zł

14

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

kilometr

5,10 zł

5,50 zł

15

koparko-ładowarka

godzina

91,00 zł

111,00 zł

16

koparka kołowa

godzina

115,00 zł

134,00 zł

17

mikrokoparka

godzina

46,00 zł

63,00 zł

 

STAWKI ZA PRACĘ SPRZĘTU

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

zgrzewarka elektrooporowa

godzina

91,50 zł

167,10 zł

2

zgrzewarka doczołowa

godzina

109,20 zł

184,80 zł

3

zgrzewarka doczołowa do Ø315

godzina

94,50 zł

170,10 zł

4

korelator

godzina

169,50 zł

245,10 zł

5

zgrzewarka polifuzyjna/pp

godzina

82,50 zł

154,20 zł

6

metrolog

tydzień

144,60 zł

7

pompa

godzina

82,90 zł

154,60 zł

8

urządzenie Hydrotest+HT3

godzina

98,30 zł

170,00 zł

9

wypożyczenie wodomierza hydrantowego

dzień

6,10 zł

10

maszyna przeciskowa

godzina

392,00 zł

467,60 zł

11

płyta dynamiczna

punkt

47,80 zł

61,20 zł

12

płyta statyczna VSS

punkt

393,80 zł

505,20 zł

13

piła do cięcia asfaltu

godzina

73,90 zł

118,30 zł

14

stopa wibracyjna

godzina

68,90 zł

113,20 zł

15

agregat prądotwórczy

godzina

86,90 zł

162,50 zł

 

STAWKI RYCZAŁTOWE DOT. ZAMKNIĘCIA I PONOWNEGO OTWARCIA ORAZ DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU ZASUWY

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowy

usługa

109,90 zł

159,40 zł

2

demontaż i ponowny montaż zasuwy na przyłączu wodociągowym (trwałe odcięcie oraz ponowne włączenie do wodociągu)

usługa

808,10 zł

1243,00 zł

 

POZOSTAŁE STAWKI

L.p. 

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

usługa opróżniania szamba

m3

29,90 zł

55,60 zł

2

usługa przeprowadzenia próby szczelności powietrzem na 1 odcinku przewodu

odcinek

97,30 zł

151,60 zł

3

usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości poniżej 50 m
do której należy doliczyć koszt materiału w wysokości 5 zł netto

m

8,40 zł

12,50 zł

4

usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości powyżej 50 m
do której należy doliczyć koszt materiału w wysokości 5 zł netto

m

4,20 zł

6,20 zł

5

usługa przyjęcia i oczyszczenia nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi

m3

13,90 zł

6

usługa przyjęcia i oczyszczenia  ścieków przemysłowych z ubojni drobiu

m3

Stawka ustalana indywidualnie

 

STAWKI RYCZAŁTOWE NA ROBOTY MONTERSKIE ZWIĄZANE Z PODLICZNIKAMI

L.p.

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele  i święta

1

plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika

usługa

43,00 zł

2

zabudowa wodomierza-podlicznika (nie radiowego)

usługa

94,80 zł

3

zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego bez modułu)

usługa

104,30 zł

4

zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego z modułem)

usługa

256,60 zł

5

zabudowa wodomierza-podlicznika na przygotowanym podejściu pod wodomierz, usługa bez materiału

usługa

62,30 zł

6

zabudowa i programowanie modułu radiowego na wodomierzu-podliczniku

usługa

195,20 zł

 

STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I DOSTARDCZENIEM WODOMIERZA DO EKSPERTYZY

L.p.

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele  i święta

1

stawka ryczałtowa za czynności związane z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy

usługa

127,00 zł

 

STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z AWARIAMI

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

rozeznanie miejsca i przyczyny wystąpienia awarii

usługa

40,65 zł

40,65 zł

 

Do wartości wykonywanych usług dolicza się podatek VAT.