PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13 działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z dnia 16.01.2015 r. z późn. zm.)

ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla odbiorców usług.

 

Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład.

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w zł pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

* grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;

* grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;  

* grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

* grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;

* grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

* grupa 6 - odbiorcy nie korzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;

* grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);

* grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;

* grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

 

Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i ceny wody w zł/mł, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)   opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

- na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

 

 

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z 8% podatkiem VAT

Jednostka miary

Grupa 1

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

4,65

5,02

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

5,50

5,94

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 3

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

3,80

4,10

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 4

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

2,39

2,58

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 5

cena 1 m3 wody

5,03

5,43

zł / m3

Opłata

abonamentowa

3,24

3,50

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 6

cena 1 m3 wody

2,48

2,68

zł / m3

Opłata

abonamentowa

4,65

5,02

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)  cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  i ceny za odprowadzone ścieki w zł/mł, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)  opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonych w umowie,

- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie § 2 pkt. 9 Rozporządzenia , o którym mowa w punkcie 1.

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

 

 

Tabela 2.   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z 8%  podatkiem  VAT

Jednostka miary

  Grupa 1  

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

  Grupa 2  

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3

  Grupa 4    

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

  Grupa 5    

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Grupa 7

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

4,65

5,02

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

3,80

4,10

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

7,75

8,37

zł / m3  

Opłata abonamentowa

2,39

2,58

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z dnia 16.01.2015 r.),

2.        Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z późn. zm.).

3.        Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.).

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1.    Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia Tabela nr 3. Wartości dopuszczalne w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń. Wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.    Podstawą stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków pobranych w punkcie kontrolnym, określonym w Umowie o wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

3.    O stwierdzeniu przekroczenia warunków Przedsiębiorstwo powiadomi niezwłocznie Odbiorcę usług przed upływem 10 dni od dnia poboru próbek do analiz i obciąży kosztami wykonanych analiz i kontroli.

4.    W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnej dowolnego wskaźnika wymienionego w Tabeli nr 3, Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z Tabelą nr 4.

5.    W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

6.    Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu poprawy jakości ścieków potwierdzonej wynikami analizy fizyko-chemicznej ścieków zleconej Przedsiębiorstwu lub laboratorium z wdrożonym systemem jakości.

7.    Do stawek opłat określonych w Tabeli nr 4 zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Stawka podatku na dzień sporządzenia taryf wynosi 8%.

 

Tabela nr 3. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Wartość stężenia dopuszczalnego

Jednostka

1

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

750

mg O2 / dm3

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

1250

mg O2 / dm3

3

Zawiesina ogólna

500

mg / dm3

4

Azot amonowy (N-NH4+)

200

mg N-NH4 / dm3

5

Fosfor ogólny (Pog)

15

mg P / dm3

Tabela nr 4. Stawki jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.

Kategoria cenowa

Zakresy wartości ponadnormatywnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń

Stawka jednostkowa netto

Stawka jednostkowa brutto

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

NH4+

Pog

[mg O2 / dm3]

[mg O2 / dm3]

[mg / dm3]

[mg N-NH4 / dm3]

[mg P / dm3]

[zł / m3]

[zł / m3]

1

I

(750 ; 1250>

(1250 ; 2100>

(500 ; 750>

(200 ; 300>

(15 ; 23>

2,07

2,24

2

II

(1250 ; 1750>

(2100 ; 2950>

(750 ; 1000>

(300 ; 400>

(23 ; 31>

4,13

4,46

3

-

Powyżej 1750

Powyżej 2950

Powyżej 1000

Powyżej 400

Powyżej 31

Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta wynika z kosztów sprawdzenia prawidłowości wykonania przyłącza, zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną.

 

 

Tabela nr 5. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

Jednostka miary

netto

brutto
z 8% VAT

 

1

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

95,34

102,97

zł/przyłączenie

2

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

95,34

102,97

zł/przyłączenie

 3

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłączy wybudowanych przez odbiorcę usług.

163,67

176,76

zł/przyłączenie

 

 

5.   Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.

Z uwagi na wyposażenie obiektów zlokalizowanych na terenie działania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość ścieków u odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych (przepływomierzy), ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości dostarczonej wody lub ilości ścieków określonej w umowie.

Sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług wyposażonych w dodatkowe wodomierze (zainstalowane na ich koszt), przeznaczone do pomiarów ilości bezpowrotnie zużytej wody określa umowa.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług zleca dokonanie ekspertyzy prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności koszt wykonanej usługi pokrywa odbiorca.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie określonym w umowie.

 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców

   Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzją Zarządu Miasta Ruda Śląska – Uchwała nr 639/02 z dnia 17.09.2002 r.

 

 

 

STAWKI NETTO ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017 R.

STAWKI ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ORAZ STAWKI RYCZAŁTOWE POZOSTAŁYCH USŁUG

L.p.

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

wodociągowe roboty remontowo-montażowe

do których należy doliczyć koszty określone
w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

20,50 zł

38,60 zł

2

kanalizacyjne roboty remontowo-montażowe

do których należy doliczyć koszty określone
w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

21,70 zł

40,60 zł

3

usługi nadzoru branżowego

do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)

godzina

70,30 zł

4

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

godzina

69,10 zł

5

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

1/2 godziny

34,55 zł

6

usługi nadzoru nad przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)

godzina

91,40 zł

1) Podaną stawkę należy powiększyć o:

·         koszty pośrednie w wysokości                    -   60%

·         koszty zakupu materiałów                         -     5%

·         zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)       -     9%

2) Podaną kwotę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI ELEKTRYCZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

 

elektryczne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                    -  60%

·     koszty zakupu materiałów                           -  5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

24,40 zł

45,00 zł

 

STAWKI ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

 

roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki
do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                   -   60%

·     koszty zakupu materiałów                         -     5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

27,40 zł

51,00 zł

 

STAWKI MECHANICZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele   i święta

 

mechaniczne roboty remontowo-montażowe do których należy doliczyć:

·     koszty pośrednie w wysokości                   -   60%

·     koszty zakupu materiałów                         -     5%

·     zysk (po odliczeniu kosztu materiałów)   -     9%

·     koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

23,40 zł

44,10 zł

 

STAWKI NA POJAZDY I SPRZĘT

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

stawki nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

godzina

43,00 zł

63,00 zł

2

stawki nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

kilometr

2,70 zł

3,10 zł

3

samochody brygad remontowych

godzina

56,00 zł

75,00 zł

4

samochody brygad remontowych

kilometr

2,50 zł

3,00 zł

5

samochód samowyładowczy do 3,5 t

godzina

63,00 zł

82,00 zł

6

samochód samowyładowczy do 3,5 t

kilometr

3,90 zł

4,40 zł

7

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

godzina

92,00 zł

111,00 zł

8

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

kilometr

4,20 zł

4,60 zł

9

ciągnik siodłowy z naczepą

godzina

148,00 zł

168,00 zł

10

ciągnik siodłowy z naczepą

kilometr

5,50 zł

5,90 zł

11

samochód asenizacyjny

godzina

105,00 zł

143,00 zł

12

samochód asenizacyjny

kilometr

3,80 zł

4,30 zł

13

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

godzina

190,00 zł

247,00 zł

14

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

kilometr

5,10 zł

5,50 zł

15

koparko-ładowarka

godzina

91,00 zł

111,00 zł

16

koparka kołowa

godzina

115,00 zł

134,00 zł

17

mikrokoparka

godzina

46,00 zł

63,00 zł

  

STAWKI ZA PRACĘ SPRZĘTU

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

zgrzewarka elektrooporowa

godzina

80,70 zł

146,40 zł

2

zgrzewarka doczołowa

godzina

98,40 zł

164,20 zł

3

zgrzewarka doczołowa do Ø315

godzina

83,70 zł

149,50 zł

4

korelator

godzina

158,70 zł

224,40 zł

5

zgrzewarka polifuzyjna/pp

godzina

77,00 zł

141,60 zł

6

metrolog

tydzień

139,30 zł

7

pompa

godzina

77,40 zł

142,10 zł

8

wypożyczenie wodomierza hydrantowego

dzień

5,00 zł

9

maszyna przeciskowa

godzina

397,80 zł

463,50 zł

10

płyta dynamiczna

punkt

37,10 zł

60,60 zł

11

płyta statyczna VSS

punkt

258,10 zł

356,40 zł

12

piła do cięcia asfaltu

godzina

73,90 zł

118,30 zł

13

stopa wibracyjna

godzina

68,90 zł

113,20 zł

14

walec wibracyjny

godzina

75,90 zł

117,30 zł

15

agregat prądotwórczy

godzina

76,20 zł

141,90 zł

 

STAWKI USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

L.p. 

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

przegląd okresowy klimatyzacji z wymianą czynnika

usługa

102,00 zł

2

odgrzybianie (ozonowanie)

usługa

31,00 zł

3

przegląd okresowy klimatyzacji i odgrzybianie

usługa

133,00 zł

4

ustawienie zbieżności jednej osi

usługa

51,00 zł

5

ustawienie pełnej geometrii kół jednej osi

usługa

66,00 zł

6

ustawienie pełnej geometrii kół całego pojazdu

usługa

95,00 zł


 

STAWKI DOT. NAPRAW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH JEZDNI I CHODNIKÓW

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

droga wojewódzka

m2

653,40 zł

979,90 zł

2

droga powiatowa

m2

559,90 zł

843,40 zł

3

droga gminna

m2

369,60 zł

552,10 zł

4

chodnik

m2

253,00 zł

363,90 zł

 

STAWKI RYCZAŁTOWE DOT. ZAMKNIĘCIA I PONOWNEGO OTWARCIA ORAZ DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU ZASUWY

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowy

usługa

104,80 zł

149,70 zł

2

demontaż i ponowny montaż zasuwy na przyłączu wodociągowym (trwałe odcięcie oraz ponowne włączenie do wodociągu)

usługa

761,40 zł

1151,20 zł

 

POZOSTAŁE STAWKI

L.p. 

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

usługa opróżniania szamba

m3

29,90 zł

55,60 zł

2

usługa przeprowadzenia próby szczelności powietrzem na 1 odcinku przewodu (za 1 godzinę)

odcinek

204,00 zł

3

usługa przyjęcia i oczyszczenia nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi

m3

13,90 zł

4

usługa przyjęcia i oczyszczenia  ścieków przemysłowych z ubojni drobiu

m3

Stawka ustalana indywidualnie

 

STAWKI RYCZAŁTOWE NA ROBOTY MONTERSKIE ZWIĄZANE Z PODLICZNIKAMI

L.p.

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele  i święta

1

Plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika

usługa

41,00 zł

2

Zabudowa wodomierza-podlicznika (nie radiowego)

usługa

91,00 zł

3

Zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego bez modułu)

usługa

101,00 zł

4

Zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego z modułem)

usługa

253,00 zł

5

Zabudowa wodomierza-podlicznika na przygotowanym podejściu pod wodomierz, usługa bez materiału

usługa

59,00 zł

6

Zabudowa i programowanie modułu radiowego na wodomierzu-podliczniku

usługa

193,00 zł

 

STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I DOSTARDCZENIEM WODOMIERZA DO EKSPERTYZY

L.p.

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele  i święta

1

Stawka ryczałtowa za czynności związane z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy

usługa

123,00 zł

 

STAWKI NETTO ZA WYKONANIE ANALIZ WODY

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

Wartość pH

usługa

10,40

2

Barwa

usługa

5,40

3

Mętność

usługa

7,60

4

Przewodność elektryczna właściwa (25⁰C)

usługa

5,20

5

Chlor wolny

usługa

14,70 zł

6

Jon amonowy

usługa

22,10 zł

7

Azotyny test Hach-Lange

usługa

42,80 zł

8

Azotany

usługa

42,70 zł

9

Żelazo ogólne

usługa

22,40 zł

10

Mangan

usługa

21,70 zł

11

Twardość ogólna

usługa

14,10 zł

12

Chlorki Cl-

usługa

25,60 zł

13

Escherichia coli i bakterie grupy coli

usługa

50,20 zł

14

Enterokoki kałowe

usługa

47,20 zł

15

Clostridium perfringens

usługa

57,20 zł

16

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C

usługa

44,40 zł

17

Pobieranie próbki wody do analiz mikrobiologicznych

usługa

12,70 zł

18

Pobieranie próbki wody do analiz fizykochemicznych 

usługa

12,70 zł

 Do powyższych stawek dolicza się koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

 

STAWKI NETTO ZA WYKONANIE ANALIZ ŚCIEKÓW

L.p. 

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

Temp. ścieków                                          

usługa

4,20 zł

2

Wartość pH

usługa

10,40 zł

3

BZT5

usługa

66,50 zł

4

ChZT - met. Dwuchromianową

usługa

99,50 zł

5

ChZT - met. Dwuchromianową Hach-Lange

usługa

55,40 zł

6

Azot amonowy NH4+

usługa

22,10 zł

7

Azot azotynowy NO2- Hach-Lange

usługa

42,80 zł

8

Azot azotanowy NO3-

usługa

42,70 zł

9

Azot azotanowy NO3- Hach Lange

usługa

36,20 zł

10

Azot ogólny (test)

usługa

59,40 zł

11

Fosforany  rozpuszczalne PO43-

usługa

21,50 zł

12

Fosforany  rozpuszczalne PO43- Hach Lange

usługa

36,30 zł

13

Fosfor ogólny

usługa

84,90 zł

14

Fosfor ogólny Hach-Lange

usługa

57,40 zł

15

Chlorki Cl

usługa

25,60 zł

16

Siarczany SO42- (test)

usługa

33,30 zł

17

Opadalność  po 30 min

usługa

21,10 zł

18

Zawiesina ogólna PN-EN 827:2002

usługa

148,60 zł

19

Sucha pozostałość PN-EN 12880:2004

usługa

147,60 zł

20

Substancje mineralne w osadzie PN-75/C-04616/01

usługa

147,60 zł

21

Substancje organiczne w osadzie PN-75/C-04616/01

usługa

147,60 zł

22

Strata przy prażeniu  PN-EN 12879:2004

usługa

147,60 zł

23

Pozostałość po prażeniu  PN-EN 12879:2004

usługa

147,60 zł

24

Pobieranie próbki

usługa

42,20 zł

Do powyższych stawek dolicza się koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

 

STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z AWARIAMI

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

Rozeznanie miejsca i przyczyny wystąpienia awarii

usługa

40,65 zł

40,65 zł

Do wartości wykonywanych usług dolicza się podatek VAT.