PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

PAMIĘTAJ O LEGALIZACJI PODLICZNIKA

5 grudnia 2017

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przypomina o konieczności ponownego zalegalizowania lub wymiany wodomierzy-podliczników, którym w grudniu br. upływa ważność cechy legalizacyjnej.

Wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do naliczania opłat za zużycie wody (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636, art.8a).

Wodomierz-podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody montowany jest na koszt Odbiorcy i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.

Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 5 poz. 29, załącznik nr 6). Po upływie tego okresu Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać ponownej legalizacji.

      Szczegółowych informacji dotyczących wtórnej legalizacji wodomierzy udziela Biuro Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej − kontakt telefoniczny: (32) 342 423 00,342 42 94 lub e-mail: bok@pwik.com.pl.

Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wodomierza-podlicznika do celów innych niż określone w zawartej z dostawcą wody umowie, będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.

Wodomierze powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:

!       Jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

      Jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

      Po naprawie.

!       Po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.