PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Jakość wody w Rudzie Śląskiej

Nadzór nad jakością wody w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed dostarczeniem odbiorcom musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. PWiK w Rudzie Śląskiej w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Spółka prowadzi stały monitoring jakości wody w punktach zakupu (na terenie miasta znajdują się 22 punkty) oraz na końcówkach sieci wodociągowej (38 punktów poboru). Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest w większości wodą miękką. Ma bardzo dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera chorobotwórczych bakterii.

Mapa wody w Rudzie Śląskiej

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 07.09.2018 r.

NumerTwardość og.
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[dGH]
Określenie wody
1238,014,00średnia twardość
2238,014,00średnia twardość
380,04,71bardzo miękka
484,04,94bardzo miękka
587,55,15miękka
679,04,65bardzo miękka
782,04,82bardzo miękka
874,04,35bardzo miękka
989,05,24miękka
1075,04,41bardzo miękka
1184,04,94bardzo miękka
1277,04,53bardzo miękka
13275,016,18znaczna twardość
1481,04,76bardzo miękka

 

Skala opisowa twardości wody

WodaTwardość ogólna
(mg CaCO3/dm3)(stopnie niemieckie)
Bardzo miękka0-900-5
Miękka90-1805-10
Średnia twardość180-27010-15
Znaczna twardość270-36015-20
Twarda360-45020-30
Bardzo twarda>450>30

 

Zestawienie wartości parametrów wody dostarczanej odbiorcom usług na terenie Rudy Śląskiej przez GPW S.A.  (badanie wykonane w punktach zakupu wody)

Dane za okres: marzec - maj 2018 r.

Lp.ParametryWartości
parametryczne wody
w Rudzie Śląskiej
Dopuszczalne
zakresy wartości
parametrycznych
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn.
07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1Zapach-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2pH6,9 – 8,26,5 – 9,5
3Barwa [mgPt/dm3]-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4Mętność [NTU]0,16 – 0,57akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5Przewodność [μS/cm w 20ºC]212 – 5592500
6Żelazo [μgFe/dm3]do 51200
7Mangan [μgMn/dm3]do 4,250
8Chlorki [mgCl-/dm3]9,8 – 11,0250
9Twardość og. [mgCaCO3/dm3]73 – 26060 – 500
10Chlor pozost. [mgCl2/dm3]0,07 - 0,280,30
11Jon amonowy [mgNH3/dm3]do 0,310,50
12Azotyny [mgNO2/dm3]pon. 0,0660,50
13Azotany [mgNO3/dm3]2,2 – 4,250