PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Jakość wody w Rudzie Śląskiej

Nadzór nad jakością wody w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed dostarczeniem odbiorcom musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. PWiK w Rudzie Śląskiej w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Spółka prowadzi stały monitoring jakości wody w punktach zakupu (na terenie miasta znajdują się 22 punkty) oraz na końcówkach sieci wodociągowej (38 punktów poboru). Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest w większości wodą miękką. Ma bardzo dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera chorobotwórczych bakterii.

Mapa wody w Rudzie Śląskiej

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 24.10.2017 r.

NumerTwardość og.
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[dGH]
Określenie wody
1241,014,18średnia twardość
2241,014,18średnia twardość
394,55,56miękka
488,05,18miękka
584,54,97bardzo miękka
6243,014,29średnia twardość
794,05,53miękka
871,04,18bardzo miękka
993,05,47miękka
1089,05,24miękka
1190,05,29miękka
1288,05,18miękka
13240,014,12średnia twardość
1492,05,41miękka

 

Skala opisowa twardości wody

WodaTwardość ogólna
(mg CaCO3/dm3)(stopnie niemieckie)
Bardzo miękka0-900-5
Miękka90-1805-10
Średnia twardość180-27010-15
Znaczna twardość270-36015-20
Twarda360-45020-30
Bardzo twarda>450>30

 

Zestawienie wartości parametrów wody pobranej przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. z punktów zakupu wody z GPW w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: lipiec - wrzesień 2017 r.

Lp.ParametryWartości
parametryczne wody
w Rudzie Śląskiej
Dopuszczalne
zakresy wartości
parametrycznych
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn.
07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1Zapach-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2pH7,1 – 8,16,5 – 9,5
3Barwa [mgPt/dm3]-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4Mętność [NTU]0,1 – 0,76akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5Przewodność [μS/cm w 20ºC]110– 5622500
6Żelazo [μgFe/dm3]do 44200
7Mangan [μgMn/dm3]do 2,850
8Chlorki [mgCl-/dm3]6,8 – 12250
9Twardość og. [mgCaCO3/dm3]67 – 25260 – 500
10Chlor pozost. [mgCl2/dm3]pon. 0,050,30
11Jon amonowy [mgNH3/dm3]do 0,150,50
12Azotyny [mgNO2/dm3]pon. 0,0660,50
13Azotany [mgNO3/dm3]1,1 – 4,350