PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Jakość wody w Rudzie Śląskiej

Nadzór nad jakością wody w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed dostarczeniem odbiorcom musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. Laboratorium PWiK w Rudzie Śląskiej w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Spółka prowadzi stały monitoring jakości wody w punktach zakupu (na terenie miasta znajdują się 22 punkty) oraz na końcówkach sieci wodociągowej (38 punktów poboru). Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest w większości wodą miękką. Ma bardzo dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera chorobotwórczych bakterii.

Mapa wody w Rudzie Śląskiej

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 17.03.2017 r.

NumerTwardość og.
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[dGH]
Określenie wody
1260,315,31znaczna twardość
2260,315,31znaczna twardość
3784,59bardzo miękka
4915,35miękka
584,54,97bardzo miękka
6885,18miękka
7885,18miękka
8855,00miękka
9905,29miękka
10885,18miękka
1191,75,39miękka
12844,94bardzo miękka
1390,35,31miękka
14935,47miękka

 

Skala opisowa twardości wody

WodaTwardość ogólna
(mg CaCO3/dm3)(stopnie niemieckie)
Bardzo miękka0-900-5
Miękka90-1805-10
Średnia twardość180-27010-15
Znaczna twardość270-36015-20
Twarda360-45020-30
Bardzo twarda>450>30

 

Zestawienie wartości parametrów wody pobranej przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. z punktów zakupu wody z GPW w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: styczeń - marzec 2017 r.

Lp.ParametryWartości
parametryczne wody
w Rudzie Śląskiej
Dopuszczalne
zakresy wartości
parametrycznych
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn.
13.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
1Zapach-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2pH7,3 – 7,86,5 – 9,5
3Barwa [mgPt/dm3]-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4Mętność [NTU]0,05 – 0,541
5Przewodność [μS/cm w 20ºC]174 – 5622500
6Żelazo [μgFe/dm3]do 101200
7Mangan [μgMn/dm3]pon. 2050
8Chlorki [mgCl-/dm3]10 – 15250
9Twardość og. [mgCaCO3/dm3]68 – 27760 – 500
10Chlor pozost. [mgCl2/dm3]do 0,300,30
11Jon amonowy [mgNH3/dm3]pon. 0,130,50
12Azotyny [mgNO2/dm3]do 0,010,50
13Azotany [mgNO3/dm3]1,85 – 5,450